Search Labcodes


Labcode: Xdu
Status: pending


Primary Investigator : Xianjin Du

Organization: Renmin Hospital of Wuhan University
Department of Critical Care Medicine
Renmin Hospital of Wuhan University
Jiefang Road 238
Wuhan
Hubei
430060
China

E-mail Address: China.duxianjin@whu.edu.cn