Search Labcodes


Labcode: Qizh
Status: pending


Primary Investigator : Qing Zhou

Organization: Zhejiang University
Life Sciences Institute
Zhejiang University
Hangzhou
Zhejiang
310058
China

E-mail Address: zhouq2@zju.edu.cn