Skip to main content

Currently Skimming:

5 (Physical Plant)
Pages 134-155

The Chapter Skim interface presents what we've algorithmically identified as the most significant single chunk of text within every page in the chapter.
Select key terms on the right to highlight them within pages of the chapter.


From page 134...
... การออกแบบและก่อสร้างสถานทีส�หรับ ่ำ ั ิ สัตว์) การออกแบบและขนาดของสถานที่ส�หรับสัตว์ขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจด้านงานวิจัยของสถาบัน สัตว์ ำ ที่อาศัยอยู่ ความสัมพันธ์ทางกายภาพกับส่วนอื่นๆของสถาบัน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบอย่างมีประสิทธิผลควรได้รบความเห็นจากบุคลากรผูมประสบการณ์ดาน ั ้ ี ้ การออกแบบสถานทีส�หรับสัตว์ วิศวกรรมและการดำ�เนินงาน ตลอดจนจากตัวแทนของผูใช้งานสถานทีตาม ่ ำ ้ ่ ความมุ่งหมาย การศึกษาจลนศาสตร์ของของเหลวด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational fluid dynamics, CFD)
From page 136...
... หรือปลอดจากเชื้อชนิดใดโดยเฉพาะ (specific pathogen free, SPF) หรือสัตว์ในลู่วิ่ง คอกหรือเลี้ยงกลางแจ้ง อาจไม่จำ�เป็นต้องมีบริเวณที่ทำ�หน้าที่เฉพาะบางแห่งซึ่งได้แสดง รายการไว้ข้างล่าง หรืออาจรวมบริเวณเหล่านี้ไว้ในบริเวณอเนกประสงค์ ต้องมีพื้นที่เพื่อสิ่งเหล่านี้ ให้สัตว์อาศัยอยู่ ดูแล และสุขาภิบาล รับสัตว์ กักกันโรค และแยกออกจากกัน และ/หรือ ทำ�ให้ปลอดเชื้อบางอย่างด้วย เช่น การผ่าตัด เอาลูกออกทางหน้าท้อง (rederivation)
From page 137...
... 136 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง สถานที่หรืออุปกรณ์เพื่อเก็บควบคุมโดยเฉพาะ (containment) ถ้าใช้สารอันตรายทางชีวภาพ ทางกายภาพหรือทางเคมี สถานทีสกัดกันเชือสำ�หรับทีอยูสตว์ฟนแทะปลอดเชือเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิงสัตว์มความสำ�คัญ ่ ้ ้ ่ ่ ั ั ้ ่ ี มากที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือ สัตว์ที่เป็นโมเดลโรคซึ่งไม่สามารถหาทดแทนได้ บริเวณรับและเก็บอาหาร วัสดุรองนอน เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและครุภัณฑ์ต่างๆ พื้นที่สำ�หรับอุปกรณ์ล้างทำ�ความสะอาด และทำ�ให้ปลอดเชื้อและวัสดุภัณฑ์ต่างๆ และโดยขึ้นกับ ปริมาณของงาน มีพื้นที่สำ�หรับเครื่องล้างกรง ขวดน้ำ� เครื่องแก้ว ชั้นสำ�หรับวางกรงและถังขยะ มีพื้นที่สำ�หรับอ่างน้ำ�เอนกประสงค์ เครื่องทำ�ให้ปลอดเชื้อ (sterilizer)
From page 139...
... 138 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง รอยยุบ พื้นควรสามารถรองรับชั้นวางกรงสัตว์ อุปกรณ์และของใช้ที่เก็บโดยไม่เป็นหลุม รอยแยก หรือแอ่ง โดยขึนกับการใช้งาน พืนควรเป็นผืนเดียวกันหรือมีรอยต่อน้อยทีสด วัสดุบางอย่างทีได้พสจน์แล้วว่าเป็นทีนา ้ ้ ่ ุ ่ ิ ู ่ ่ พอใจได้แก่ พื้นอีป๊อกซี่ (epoxy resins) พื้นคอนกรีตชนิดมีผิวแข็งถูกอุดแน่น พื้นเมทิลเมทาคริเลท (methylmethacrylate)
From page 140...
... ช่วงของอุณหภูมและความชืนทีก�หนดไว้กอนหน้านีสามารถถูกปรับให้สอดคล้องกับความจำ�เป็นพิเศษ ิ ้ ่ำ ่ ้ ของสัตว์ภายใต้สภาวะการณ์โดยที่อาคารทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ถูกออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับ สัตว์ที่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน (เช่น เมื่อสัตว์ถูกเลี้ยงในเพิงที่พัก หรือกลางแจ้ง) นอกจากนี้การดัดแปลงอาจจำ�เป็นเพื่อคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมจุลภาคในสิ่งล้อมรอบอันดับแรกบางชนิด เช่น กรงสัตว์ฟันแทะที่ให้สภาพแวดล้อมแยกจากกรงอื่น (isolator cages)
From page 142...
... กายภาพของสถานที่ 141 กระแสไฟฟาเหมาะสมกบอปกรณพเศษ กรณทพลงงานไฟฟาขดของควรมพลงงานส�รองหรอฉกเฉนไวจายไฟ ้ ั ุ ์ ิ ี ี่ ั ้ ั ้ ี ั ำ ื ุ ิ ้่ เพื่อให้ส่วนที่ส�คัญทำ�งานต่อได้ (เช่น ระบบ HVAC ระบบกรงที่มีการระบายอากาศ [Huerkamp et al.
From page 143...
... 142 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง การควบคุมเสียง การควบคุมเสียงในอาคารสำ�หรับสัตว์เป็นการพิจารณาทีส�คัญ และควรคำ�นึงถึงตังแต่ระยะการวางแผน ่ำ ้ การออกแบบหรือปรับปรุงสถานที่ (ดูบทที่ 3) ภารกิจสนับสนุนที่ทำ�ให้เกิดเสียงดัง เช่น การล้างกรง มักถูก แยกจากส่วนเลี้ยงสัตว์และการทดลอง ผนังก่ออิฐถือปูนเนื่องจากความหนาแน่นจึงมักมีคุณสมบัติในการ ลดเสียงได้ดีเยี่ยม แต่การลดเสียงเช่นเดียวกันนี้สามารถทำ�ได้ด้วยการใช้วัสดุอื่นๆที่แตกต่างกันและการใช้ แผงกั้นผนังหลายตัวอย่าง เช่น วัสดุเก็บเสียงซึ่งทำ�ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลได้ที่ได้ยึดติดกันกับ ผนังหรือเพดาน อาจเหมาะสมเพือควบคุมเสียงในบางสถานการณ์ ในขณะทีวสดุควบคุมเสียงซึงทาบลงโดยตรง ่ ่ั ่ กับเพดานแขวนของห้องเลี้ยงสัตว์เป็นปัญหาต่อการสุขาภิบาลและการควบคุมแมลงก่อความรำ�คาญ ดังนั้น จึงไม่แนะนำ�ให้ใช้ ประสบการณ์ได้แสดงว่าประตูที่ทางเดิน ประตูกรองเสียงหรือประตูทางเข้าสองชั้นเข้าสู่ โถงย่อ ยที่ถู กสร้างขึ้นอย่างดีสามารถช่วยควบคุมการผ่านของเสียงตลอดทางเดิน แหล่งที่ดีเยี่ยมของ การออกแบบแผงผนังเพือควบคุมเสียงมีอยู่ในหนังสือ การควบคุมเสียงในอาคาร ข้อแนะนำ�สำ�หรับสถาปนิก ่ และวิศวกรเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ (Warnock and Quirt 1994)
From page 145...
... 144 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง สถานที่พิเศษ ศัลยกรรม การออกแบบสถานที่สำ�หรับการศัลยกรรมควรเหมาะกับชนิดของสัตว์ที่ถูกทำ�การผ่าตัดและความซับ ซ้อนของวิธีดำ�เนินการปฏิบัติ (Hessler 1991; ดูภาคผนวก ก.
From page 146...
... ถูกออกแบบและก่อสร้างเพื่อป้องกันการนำ�เชื้อโรคติดต่อโดยบังเอิญ จากบริเวณทีเก็บและใช้สตว์ซงได้ถกระบุสถานะสุขภาพ ทีเหล่านีอาจเป็นส่วนหนึงของสถานทีขนาดใหญ่กว่า ่ ั ึ่ ู ่ ้ ่ ่ หรือเป็นหน่วยอิสระแห่งหนึ่ง ขณะที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นหลักสำ�หรับเลี้ยงสัตว์ฟันแทะที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง สถานที่ใหม่กว่าหลายๆแห่งได้ผนวกเอารูปแบบ barrier เพื่อใช้เก็บหนูเมาส์และหนูแรทปลอดเชื้อจำ�เพาะ (specific pathogen-free, SPF)
From page 147...
... 146 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง สถานที่ barrier มักมีห้องกักอากาศและทางเข้าแบบพิเศษต่างๆ (เช่น ห้องอาบน้� หรือพ่นลม) สำ�หรับ ำ เจ้าหน้าทีและครุภณฑ์ เจ้าหน้าทีมกสวมใส่เสือผ้าและรองเท้าทีจดไว้เฉพาะ หรือชุดสวมคลุมซึงซักแล้วใหม่ๆ ่ ั ่ ั ้ ่ั ่ ปลอดเชื้อ หรือชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ เสื้อกาวน์ ที่คลุมผมและรองเท้า ถุงมือ และบางครั้งใส่หน้ากากก่อน เข้า บริโภคภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ อาหารหรือวัสดุรองนอนที่อาจมีเชื้อโรคจะถูกอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้�ร้อนแรง ำ ดันสูง หรืออาบรังสีแกมม่าโดยผูผลิต และกำ�จัดการปนเปือนทีผวนอกก่อนการนำ�เข้า น้�ดืมอาจถูกอบฆ่าเชือ ้ ้ ่ ิ ำ ่ ้ ด้วยไอน้ำ� หรือผ่านการบำ�บัดพิเศษ (เช่น วิธีการกรองด้วย reverse osmosis)
From page 148...
... เครืองฉายภาพหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิงชนิดต่างๆ ทีถกออกแบบสำ�หรับสัตว์ขนาดเล็กมีทกอย่าง ่ ่ ู่ ุ อยู่ครบในตัวเครื่องและไม่ต้องการการคำ�นึงโครงสร้างของอาคารพิเศษแต่อย่างใด ควรให้มีตำ�แหน่ง แผงควบคุมห่างจากเครื่องฉายซึ่งปล่อยการแตกตัวของไอออนหรือแผ่คลื่นแม่เหล็ก เครื่องฉายภาพต่างๆ ที่มีส่วนประกอบซึ่งยากต่อการทำ�ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เมื่อไม่ได้ใช้งานควรถูกคลุมด้วยวัสดุ ที่ใช้แล้วทิ้งหรือชนิดที่ท�ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ำ การฉายรังสีทั้งตัว การฉายรังสีทั้งตัวในสัตว์ขนาดเล็กอาจทำ�ได้โดยการใช้เครื่องมือซึ่งปล่อยรังสีแกมม่าหรือรังสีเอ็กซ์ เครื่องมือต่างๆ มักติดตั้งเกราะกำ�บังที่ตัวเครื่องและอาจต้องให้มีการพิจารณาตำ�แหน่งเป็นพิเศษเพราะ น้ำ�หนักของวัสดุที่เป็นเกราะกำ�บัง เครื่องที่มีแหล่งปล่อยรังสีแกมม่าต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำ �หนด ให้มีมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษ มีการตรวจตราควบคุมและการกำ�หนดให้ทบทวนสืบประวัติบุคลากร เพื่อการอนุญาต (Nuclear Regulatory Commission 2008)
From page 149...
... และสารเคมีอันตราย (NRC 1995) สารชีวภาพและท็อกซินที่มีภัยต่อสุขภาพของสัตว์และพืช สาธารณสุขและความปลอดภัย และ สถานที่ซึ่งมีสิ่งเหล่านี้ ต้องปฏิบัติสอดคล้องกับกฎข้อบังคับเฉพาะเชื้อที่คัดเลือก (select agent)
From page 152...
... 2003. Arthropod Containment Guidelines.
From page 153...
... Washington: Government Printing Office. Available at www.cdc.
From page 154...
... Washington: Government Printing Office. Reynolds SD.
From page 155...
... Washington: Government Printing Office. Vogelweid CM, Hill JB, Shea RA, Johnson DB.


This material may be derived from roughly machine-read images, and so is provided only to facilitate research.
More information on Chapter Skim is available.