Skip to main content

Currently Skimming:


Pages 210-221

The Chapter Skim interface presents what we've algorithmically identified as the most significant single chunk of text within every page in the chapter.
Select key terms on the right to highlight them within pages of the chapter.


From page 210...
... ดรรชนี A Allergens and allergic reactions สารก่ อ ภู มิ แ พ้ แ ละ Acclimation and adaptation การปรบสภาพ และการปรบตว, 111, ั ั ั ปฏิกิริยาภูมิแพ้, 18, 19, 20, 22-23, 45, 155 188 (see also Procedural habitation and training Alternatives to laboratory animal use สิ่ ง ทดแทนการใช้ ดู วิธีการให้อาศัยอยู่และการฝึกให้คุ้นเคย) สัตว์ทดลอง, 3, 5, 12, 25, 27, 162-167 caloric management and การจัดการแคลอรี่, 67 American Association for Laboratory Animal Science to noise and vibrations ต่อเสียงและการสั่นสะเทือน, สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา, 16 81-82 American College of Laboratory Animal Medicine to outdoor housingไปยังที่อยู่กลางแจ้ง, 44, 54-55 วิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา, 24 to physical restraint ต่อการจับบังคับร่างกาย, 29 Guidelines for Adequate Veterinary Care แนวทาง Acquisition of animals การจัดหาสัตว์ (see Procure-ment สำ�หรับการดูแลทางการสัตวแพทย์อย่างพอเพียง, ดู การจัดหา)
From page 211...
... 210 ดรรชนี surgery ศัลยกรรม, 115, 116, 117, 118, 119-120, 122- management การจัดการ, 84-88 123, 145, 188-190 microenvironment สภาพแวดลอมจลภาค, 77 78, 82-83 ้ ุ training การฝึกอบรม, 17, 106, 115, 122 noise and vibration เสียงและความสั่นสะเทือน, 81-82 waste gas management การจัดการก๊าชของเสีย, 21, pest control การควบคุมสัตว์ก่อความรำ�คาญ, 87 147 population management การจัดการประชากร, 87-88 Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) สำ�นักงานบริการตรวจสุขภาพพืชและสัตว์, 30, 148 recommended reading แนะนำ�ให้อ่านเพิ่มเติม,178-179, Animal care and use program โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ 192-193 attending veterinarian สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ, 14 recordkeeping การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร, 87-88 collaborations การร่วมมือกัน, 15 sanitation การสุขาภิบาล, 85-86 defined ถูกกำ�หนด, 6 sheltered, outdoor, and naturalistic housing disaster planning and emergency preparedness ที่พักในร่ม กลางแจ้ง และตามธรรมชาติ, 83 การวางแผนภัยพิบัติและการเตรียมพร้อมต่อเหตุ space พื้นที่, 83 ฉุกเฉิน, 35 substrates สารตั้งต้นที่เอ็นไซม์ย่อยได้, 85 IACUC คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง, temperature, humidity, and ventilation อุ ณ หภู มิ 14-15, 24-33 institutional official ผู้บริหารของสถาบัน, 13-14 ความชื้น และการระบายอากาศ, 80-81 oversight การดูแลรับผิดชอบอย่างครอบคลุม, 24-34 water quality คุณภาพน้ำ�, 78-79, 85 personnel management การจัดการบุคลากร, 15-24 Aseptic practices การปฏิ บั ติ ด้ ว ยวิ ธี ป ลอดเชื้ อ , 17, 34, program management การจัดการโปรแกรม, 13-24 52, 70, 75, 115, 116, 117, 118-119, 144 recommended reading แนะนำ�ให้อ่านเพิ่มเติม, Attending veterinarian สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ, 3, 4, 13, 14, 15, 167-172 17, 21, 24, 28, 106, 114, 116 (see also Veterinary regulations, policies, and principles กฎข้อบังคับ care ดู การดูแลทางการสัตวแพทย์)
From page 212...
... ดรรชนี 211 Behavioral and social management การจัดการพฤติกรรมและ nesting, bedding and substrates สิ่งสำ�หรับสร้างรัง สังคม การให้อยู่ด้วยกัน สิ่งรองนอน วัสดุรองพื้นกรง, 52, 70, 83 acclimation การปรับตัว, 111 nomenclature ระบบการตั้งชื่อ, 77 activity and exercise กิจกรรมและการออกกำ�ลัง, 63-64, nonhuman primates ลิง, 59 84 recordkeeping การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร, 76, 77, airflow and ventilation and การไหลของอากาศ และการ 87, 88 ระบายอากาศ และ, 150 rodents and rabbits, xviii, 57, 77, 107 sanitation activities and การสุขาภิบาล, 70 aquatic species สัตว์น้ำ�, 82, 83, 84, 85 space requirements ข้อกำ�หนดความต้องการพื้นที่, 55, bedding, nesting, and substrate materials and 56, 57, 33 สิ่งรองนอน สิ่งสำ�หรับสร้างรัง สารตั้งต้นที่เอ็นไซม์ temperature and humidity and อุณหภูมิและความชื้น ย่อยได้, 49, 52, 85 และ, 44, 80, 82 enrichment การเพิ่มพูน, 52-53, 54, 60, 83, 85 vibration and การสั่นสะเทือน และ, 50 food and feeding อาหารและการให้อาหาร, 65 Building Seismic Safety Council สภาเพื่อความปลอดภัยจาก illumination and ความสว่าง การส่องแสงสว่าง, 47, 48, 49 แผ่นดินไหว, 133 procedural habituation and training การทำ � ให้ คุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติและการฝึก, 29, 64-65 recordkeeping การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร, 75 sanitation and การสุขาภิบาลและ, 72 C social environment สภาพแวดล้อมทางสังคม, 51, 58, 59, 64, 111 Cages and caging กรงและสิ่งที่เกี่ยวกับกรง (see also Housing; space considerations การพิจารณาเรื่องพื้นที่, 55, 56, Microenvironment ดู ที่อยู่ สภาพแวดล้อมมหภาค) 57, 58, 59 cleaning and sanitation การทำ�ความสะอาด และสุขาภิบาล, 18, temperature and humidity and อุณหภูมิและความชื้น 46, 47, 52, 69, 70-71, 72,73, 86, 142, 143, 145 dimensions and space allocation มิ ติ และการ และ, 43, 44, 80 จัดสรรพื้นที่, xviii, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 133 terrestrial species สัตว์บก, 83-85 dividers and shelters in แผงกั้นและที่พักให้ร่มเงา, 53 training of personnel การอบรมบุคลากร, 53, 121 flooring พื้น, 70 veterinary care and การดูแลทางการสัตวแพทย์,107, isolators ตู้เลี้ยงสัตว์ปลอดเชื้อ กรงมีฝากรองครอบชนิด 111, 112, 114 เสถียร ระบบการให้สัตว์อาศัยโดยมีการแยกการ Behavioral changes การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระบายอากาศ, 45, 47, 52,111, 139, 146 infections and การติดเชื้อ และ, 118 light intensity in ความเข้มแสงใน, 46, 49 monitoring animals for การควบคุมดูแล การกำ�กับดูแล, location on cage rack ตำ�แหน่งบนชั้นวางกรง, 46, 49 112 mechanical washers เครื่องล้าง, 71, 72, 86, 135, 136, moribund state ระยะใกล้ตาย, 28 141, 143 pain and distress ความเจ็บปวด ทรมาน, 120-121, 123 metabolic เกี่ยวกับการสันดาป, 121 in secondary enclosures ในสงลอมรอบอนดบทสอง, 47 ิ่ ้ ั ั ี่ physical restraint and การจับบังคับร่างกาย, 29 ventilated ถูกระบายอากาศ, 44, 46, 47, 50, 58, 70-71, sanitation and การสุขาภิบาล และ, 71 111, 141, 146 stereotypies and compulsive behaviors การเคลื่อนไหว vibration of การสั่นสะเทือนของ, 50 รางกายทท�อยางเดมซ�ๆหลายครง พฤตกรรมภาวะ ่ ี่ ำ ่ ิ ้ำ ั้ ิ Caloric management การจัดการแคลอรี่, 31, 57, 67 ถูกบังคับต่างๆ)
From page 213...
... 212 ดรรชนี Ceilings ฝ้าเพดาน, 56, 81, 142 Centers for Disease Control and Prevention ศนยเพอการควบคม ู ์ ื่ ุ D และป้องกันโรค, 19, 21, 107,148, 157 Cercopithecine herpesvirus เชื้อเวอโคพิเทซีน เฮอพีไวรัส, 1, 23 Defecation การขับถ่าย, 72 Chairing การจับนั่งเก้าอี้, 29 Definitions คำ�จำ�กัดความ คำ�นิยาม Chemical agents สารเคมีเพื่อทำ�ความสะอาด animal biosecurity ชีวนิรภัยของสัตว์, 109 cleaning materials วัสดุสำ�หรับทำ�ความสะอาด,71, 72 animal care and use program โปรแกรมการ non-pharmaceutical-grade ไม่ใช่ระดับเภสัชภัณฑ์, 31 ดูแลและการใช้สัตว์, 6, 11 hazardous เป็นอันตราย, 18, 19, 20, 21, 136 animal use การใช้สัตว์, 2 Chickens ไก่, 48, 60 attending veterinarian สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ, 14 Chimpanzees ลิงชิมแปนซี, xviii, 61 engineering standard มาตรฐานทางวิศวกรรม, 6 Chlorines and chloramines คลอรีน และคลอรามีนส์,72, 78-79, humane care การดูแลอย่างมีมนุษยธรรม, 6 80, 85, 86 Circadian rhythm วงจรกลางวัน-กลางคืน, 43, 48, 49,137, 149 institutional animal care and use committee Cleaning agents สารทำ�ความสะอาด, 18, 71, 72 (see also คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง, 14 Sanitation ดู การสุขาภิบาล) institutional official ผู้บริหารสถาบัน, 13 (see also Vetterinary care ดู การดูแลทางการสัตวแพทย์ laboratory animals สัตว์ทดลอง, 2 ด้วย)
From page 214...
... ดรรชนี 213 Disinfection การฆ่าเชื้อ, 20, 51, 52, 68, 69, 70-72, 78, 79, 80, Environment สภาพแวดล้อม (see also Enrichment; Housing; 84, 86, 110, 118, 119, 138,143, 144, 150 Macroenvironment; Microenviron-ment; Social Disposable clothing เสื้อผ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง, 146 environment ดูการเพิ่มพูนที่อยู่ สภาพแวดล้อม Distress ความทรมาน (see also Pain and distress ดู ความ มหภาค สภาพแวดล้อมจุลภาคด้วย)
From page 215...
... 214 ดรรชนี air quality considerations การพิจารณาคุณภาพของ อากาศ, 81 biosecurity ชีวนิรภัย, 110 H food and feeding อาหารและการให้อาหาร, 84-85 Hamsters แฮมสเตอร์, 44, 57, 64, 68, 71 n.2, 156 (see also GMAs สัตว์ที่ถูกปรับเปลี่ยนจีน, 28 Rodents ดู สัตว์ฟันแทะด้วย) illumination ความสว่าง การส่องแสงสว่าง, 81 Hazard identification and risk assessment การระบุภัยและการ noise and vibration เสียงและการสั่นสะเทือน, 81-82 ประเมินความเสี่ยง, 18-19 pain and distress ความเจ็บปวด และทรมาน, 121 Hazardous agents สารอันตราย, 20-21 recirculating systems ระบบทมการหมนเวยนกลบ, 79-80 ี่ ี ุ ี ั Health Research Extension Act กฎหมายการวิจัยด้านสุขภาพ, recommended reading แนะนำ�ใหอานเพมเตม, 178-179, ้ ่ ิ่ ิ 34 192-193 Heat stress ความเครียดจากความร้อน, 43, 44 recordkeeping การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร,87-88 Heating and air-conditioning การให้ ค วามร้ อ นและการ sanitation การสุขาภิบาล, 85, 86 ปรับอากาศ, 139-140 schooling การอยู่เป็นฝูง, 82, 83 Helicobacter spp เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์, 111, 113 space requirements ข้อกำ�หนดความต้องการพื้นที่, 83 Hepatitis B virus เชื้อตับอักเสบชนิดบี, 22 temperature อุณหภูมิ, 41-42 Herpesvirus เชื้อเฮอพีไวรัส, 23, 112 toxic substances สารพิษ, 78-79, 85 Horses and ponies ม้าและลูกม้า, 63, 64 veterinary care การดูแลทางการสัตวแพทย์, 192-193 Housing ที่อยู่อาศัย (see also Cages and caging; ดู กรงและ Flaky skin ผิวหนังแห้งเป็นขุย, 45, 156 สิ่งที่เกี่ยวกับกรง Macroenvironmentสภาพแวดล้อม Floors พื้น, 137-138 มหภาค; Microenvironment สภาพแวดล้อมจุลภาค; Food and Drug Administration Good Laboratory Practice Secondary enclosures สิ่งล้อมรอบอันดับสอง; standards มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี ของหน่วย Spacerequirements ขอกำ�หนดความตองการพนท;ี่ ้ ้ ื้ งานอาหารและยา, 65 and specific animals และสัตว์แต่ละชนิด ด้วย)
From page 216...
... ดรรชนี 215 I L Identification of animals การระบุตัวสัตว์, 75, 87 Laboratory Animal Welfare and Training Exchange Illumination/lighting ความสวาง การสองแสงสวาง, 47-49, 81, 141 ่ ่ ่ สวัสดิภาพสัตว์และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน, 16 Imaging facilities สถานที่, 146-147 Latex toxicity การเป็นพิษของลาเท็กซ์, 84 Immunization การให้ภูมิคุ้มกัน, 22 Laws, regulations, and policies กฎหมาย กฎข้อบังคับและ Immunodeficient animals สัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง, 21, 28, 66, นโยบาย (see also Animal Welfare Act; Animal 145 Welfare Regulations; Public HealthService Policy; Infectious agents เชือโรคติดต่อ (see Biologic agents and hazards ้ other specific acts and policies ดู กฎหมาย ดู สารชีวภาพ และสิ่งอันตราย) สวัสดิภาพสัตว์ กฎข้อบังคับสวัสดิภาพสัตว์ นโยบาย Infectious disease research การวิจัยโรคติดต่อ, 27 ของสำ � นั ก งานบริ ก ารสาธารณสุ ข กฎหมายและ Inspection of facilities and equipment การตรวจสถานที่และ นโยบายเฉพาะอื่นๆ ด้วย)
From page 217...
... 216 ดรรชนี Microenvironment สภาพแวดล้อมจุลภาค (primaryenclosure recommended reading แนะนำ�ให้อานเพิมเติม,182-184,194 ่ ่ สิ่งล้อมรอบอันดับแรก) record keeping การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร,75-76 aquatic species สัตว์น้ำ�, 77-78, 82-83 restraint การจับบังคับ, 29 defined ถูกกำ�หนด, 42 space requirements ข้อกำ�หนดความต้องการพื้นที่, terrestrial species สัตว์บก, 42, 50-52 xviii, 56, 58-60, 61 Midwest Plan Service สำ�นักงานบริการภาคตะวันตกตอนกลาง, 33 temperature and humidity อุณหภูมิและความชื้น, 43, Monitoring and surveillance disease prevention การควบคุม 44, 45, 140 ดูแลและการเฝ้าระวังป้องกันโรค, 112-13 transport การขนส่ง, 107 facilities, equipment, and exposure สถานที่ อุปกรณ์ ventilation การระบายอากาศ, 47, 139 และ การคุกคาม, 19-20 veterinary care การดูแลทางการสัตวแพทย์, 194 food and fluid intake การกินอาหารและของเหลว, 31 zoonosis surveillance and การเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน, GMAs สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีน, 28 23, 110 intraoperative ระหว่างการผ่าตัด, 119 Noroviruses เชื้อโนโรไวรัส, 113 postapproval หลังการอนุมัติ, 33-34 postoperative care การดูแลหลังการผ่าตัด, 119 restrained animals สัตว์ที่ถูกบังคับให้อยู่กับที่, 29 O sanitation practices วิธีการสุขาภิบาล, 72-73 Monkeys ลิง (see Nonhuman primates ลิง)
From page 218...
... ดรรชนี 217 recommended reading แนะน�ใหอานเพมเตม,169-170 ำ ้ ่ ิ่ ิ drainage การปล่อยน้ำ�เสียออกทิ้ง, 138 responsibility for ความรับผิดชอบของ, 13 floors พื้น, 137-138 Owl monkeys ลิงเอาว์ (Aotus trivirgatus) , 112 functional areas บริเวณใช้งาน, 135-136 general considerations การพิจารณาเรืองทัวไป, 133-135 ่ ่ P HVAC ระบบการให้ความร้อน การระบายอากาศและ การปรับอากาศ, xviii, 46-47, 139-140 Pain and distress ความเจ็บปวด และความทรมาน (see also location สถานที่ตั้ง, 134 Distress ดู ความทรมานด้วย)
From page 219...
... 218 ดรรชนี Protocols for animal use โปรโตคอลสำ�หรับการใช้สัตว์ illumination ความสว่าง การส่องแสงสว่าง, 48-49,137 alternatives to animal use สิ่งทดแทนการใช้สัตว์, 3, 5, recommended reading แนะนำ�ใหอานเพมเตม, 184-187, ้ ่ ิ่ ิ 12, 25, 27, 162-164 194-196 conditioned-response การตอบสนองตามสภาวะ, 31 space requirements ข้อกำ�หนดความต้องการพื้นที่, food and fluid regulation การควบคมอาหารแลของเหลว, ุ 57,156 30-31 temperature and humidity อณหภมและความชน, 43, 44, 45 ุ ูิ ื้ IACUC review การทบทวนโดยคณะกรรมการการดูแลและ Recordkeeping clinical care การเก็บบันทึก การเก็บเอกสาร,115 การใช้สัตว์ทดลอง, 26-33 population management การจัดการประชากรสัตว์, number of animals used จำ�นวนของสัตว์ที่ถูกใช้, 5, 75-76, 87-88 12,15, 25, 26, 28, 106, 199, 201 Removal of animals from protocol การปลดสัตว์ออกจาก postapproval monitoring การควบคุมดูแลหลังการอนุมต,ิ ั โปรโตคอล, 26, 29, 31 33-34 Reporting reuse of animals การใช้สัตว์ซ้ำ�อีก, 5, 30 accidents, bites, scratches, and allergic reactions special considerations การพิจารณาเป็นพิเศษ,27-33 การรายงานอุบัติเหตุ การถูกกัดการถูกข่วน และ Three Rs หลักสามอาร์, xvii, 3, 4-5, 17, 201 ปฏิกิริยาภูมิแพ้, 23 topics considered หัวข้อที่ถูกพิจารณา, 25-26 animal welfare concerns ขอรองเรยนเรองสวสดภาพสตว,์ ้ ้ ี ื่ ั ิ ั Public Health Service Policy on Humane Care and Use of 17, 23-24 Laboratory Animals นโยบายของสำ�นักงานบริการสาธารณสุขเรือง ่ hazardous conditions or "near miss" incidents การดูแลและการใช้สัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม, 1, 12, 25,56 สภาวะที่เป็นภัย หรือ "เกือบเกิด" อุบัติการ, 19 status of Animal care and use program สถานะของ Q โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์, 25 Reproduction การสืบพันธุ์ (see Breeding and Quail นกกระทา, 60, 180, 193 reproduction ดู การแพร่ขยายพันธุ์และการสืบพันธุ์) Quarantine and stabilization การกักกันและการพักเพื่อปรับ Reptiles สัตว์เลื้อยคลาน, 41-42, 44, 45, 77, 80, 81,82, 83, 84, สภาพร่างกาย, 110-111 85, 156, 178-179, 192-193 Research and testing methodology การศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การวิจัยและการทดสอบ, R recommended reading แนะนำ�ให้อ่านเพิ่มเติม 165-166 Rabbits กระต่าย Research team, training and education ทีมวิจัย การฝึกอบรม behavioral and social management การจดการพฤตกรรม ั ิ และ การให้การศึกษา, 16-17 และอยู่ร่วมกันเป็นสังคม, 63 Respirators and respiratory protection หน้ากากกรองอากาศ enrichment การเพิ่มพูน, 54 และการป้องกันระบบหายใจ, 22, 23 environment สภาพแวดล้อม, 43, 44, 49, 54, 140 Restraint การจับบังคับสัตว์, 29-30, 55, 122, 144 food and feeding อาหารและการให้อาหาร, 67 Reuse of animals การใช้สัตว์ซ�อีก, 5 ้ำ housing ที่อยู่, 51, 53, 58, 59 Ringtail วิการที่ผิวหนังหางมีการหดรัดเป็นวงๆ, 45 infections การติดเชื้อ, 112 Rodents สัตว์ฟันแทะ, laboratory ห้องปฏิบัติการ (see also nomenclature ระบบการตั้งชื่อ, 77 individual species ดู สัตว์แต่ละชนิดด้วย)
From page 220...
... ดรรชนี 219 pain and distress ความเจ็บปวด และทรมาน,121-122 oversight การควบคุมดูแล, 34 recommended reading แนะนำ�ใหอานเพมเตม, 184-187, ้ ่ ิ่ ิ postoperative care การดูแลหลังผ่าตัด, 44, 119-120 194-196 presurgical planning การวางแผนก่อนการผ่าตัด, 116 social stress ความเครียดทางสังคม, 53 procedures วิธีดำ�เนินการ, 117-118 space requirements ข้ อ กำ � หนดความต้ อ งการ recommended reading แนะน�ใหอานเพมเตม, 188-190 ำ ้ ่ ิ่ ิ พื้นที่, xviii, 56-58, 156 training การฝึกอบรม, 115-116 temperature and humidity อณหภมและความชน และ,43, 45 ุ ูิ ื้ Swine สุกร, 49, 53, 60, 62, 112, 136 thermoneutral zone ช่วงอุณหภูมิที่อยู่ล้อมรอบที่การ ควบคุมอุณหภูมิเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มการสร้าง ความร้อนด้วยการสันดาปหรือกระตุ้นกลไกการสูญ เสียความร้อนด้วยการระเหยเป็นไอ, 43 T Tamarins (Saguinus oedipus)
From page 221...
... 220 ดรรชนี Training and education การฝึกอบรมและการให้การศึกษา, 20, Veterinary care การดูแลทางการสัตวแพทย์ (see also 115-116 Clinical care and management; Preventive medi animal care personnel and technicians บุคลากร cine; Surgery ดู การดูแลและการจัดการทางคลินิก และนักเทคนิคผู้ดูแลสัตว์, 16, 50, 78 เวชกรรมป้องกันศัลยกรรม ด้วย) aquatic systems ระบบสำ�หรับสัตว์น�, 78 ้ำ anesthesia and analgesia การวางยาสลบ และการระงับ emergency preparedness การเตรยมความพรอมรบเหตุ ี ้ ั ปวด, 121-123 ฉุกเฉิน, 35 euthanasia การุณยฆาต, 123-124 IACUC members คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ pain and distress ความเจ็บปวด และ ทรมาน,120-121 ทดลอง, 17 principles หลักเกณฑ์, 12 IACUC oversight of การควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ procurement of animals การจัดหาสัตว์, 106-107 การดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง, 15 recommended reading แนะน�ใหอานเพมเตม, 188-196 ำ ้ ่ ิ่ ิ noise reduction การลดเสียง, 50 responsibilities of attending veterinarian postapproval review as การทบทวนหลงการอนมติ โดย, 34 ั ุั ภาระหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ, 14 recommended reading แนะน�ใหอานเพมเตม, 168-169 ำ ้ ่ ิ่ ิ training and education of professional staff การฝกอบรม ึ research team ทีมวิจัย, 16-17 และการให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้เป็นมืออาชีพ, U.S.

Key TermsThis material may be derived from roughly machine-read images, and so is provided only to facilitate research.
More information on Chapter Skim is available.